תקנון

תנאי השימוש באתר האינטרנט

אנא קראו את ההבהרות המשפטיות שלהלן בנוגע לאתר הכוללות את התנאים וההגבלות של השימוש באתר של 'מיידעלע עיצובים' בכתובת www.meydale.co.il שבבעלות חגית בן אליעזר, ע.מ 031882582 (וכן הודעות משפטיות אחרות החלות על משתמש או משתמשת הנכנסת לאתר).

  1. שימוש המשתמשת (שלך) בשירותי המידע המקוונים הכלולים באתר מהווה את הסכמתך לתנאים וההגבלות בשימוש הנכלל להלן וההתחייבויות הנובעות מכך כלפי 'מיידעלע עיצובים', הרשאית לתקן תנאים והגבלות אלו של השימוש בכל עת על ידי פרסום התנאים וההגבלות המתוקנים באתר האינטרנט. כל התנאים המתוקנים ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי מיד לאחר פרסומם באתר וכל שימוש שייעשה במועד מאוחר לכך באתר יוסדר בהתאם לתנאים מתוקנים אלה. הסכם זה תוקן לאחרונה בתאריך 1 בנובמבר 2023. הנני ממליצה לך בזאת לבדוק את התנאים וההגבלות האלו בקביעות לכל תיקונים או עדכונים. לפניות בכל נושא : hagit@meydale.co.il

1.1  אחריות מוגבלת של 'מיידעלע עיצובים': המשתמשת מבינה כי השימוש באתר נעשה לפי שיקול דעתה ובאחריותה הבלעדית. 'מיידעלע עיצובים' שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות או לא להמשיך כל היבט או תכונה של האתר, לרבות, אך ללא הגבלה, תוכן, שעות זמינות, ואת הציוד הנדרש לצורך גישה או שימוש. למרות ש'מיידעלע עיצובים' שמה דגש על הזמינות והנגישות של האתר, היא אינה נושאת באחריות, ולא תישא באחריות בעתיד בכך שהאתר עשוי להיות בלתי זמין באופן זמני, או שאינו נגיש.

1.2 הגבלת אחריות: המידע הכלול באתר מסופק על ידי 'מיידעלע עיצובים' ו/או שותפיה, ספקיה או סוכניה ללא אחריות מסוג כלשהוא, לרבות (אך ללא הגבלה) כל אחריות משתמעת בנושא של הסתמכות, כשירות בנוגע לכל מטרה ספציפית, דייקנות, עיתוי נכון, המשכיות, שלמות, אי הפרה של זכויות צד שלישי ו/או לטעויות או אי דיוקים. 'מיידעלע עיצובים' אינה נושאת באחריות בגין כל טעות, אי- דיוקים או נזקים הנגרמים כתוצאה מהמידע המתפרסם באתר.

1.3  הסתמכות על מידע המפורסם: כל החומר המפורסם באתר נועד למטרות ידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ בנושאי קניין רוחני שעליהם ניתן להסתמך. המשתמשות מיודעות בזאת כי עליהן לנקוט בהליכים המתאימים על מנת לוודא פרטים אלו. אין על המשתמשת לפעול או להימנע מפעולה בהתבסס על מידע הכלול באתר מבלי, ראשית, לוודא את המידע האמור, ולפי הצורך להשיג ייעוץ מקצועי.

1.4  העדר מצגים: 'מיידעלע עיצובים' אינה נותנת מצגים כלשהם ואינה נותנת אחריות כלשהי בנוגע למידת הדיוק של המידע הכלול באתר. עד למידה המרבית המותרת על פי דין ומחריגה בפירוש את כל התנאים, המגבלות ושאר הגבלות אשר עשויים להשתמע מן החוק או להוות תקדים משפטי. 'מיידעלע עיצובים' מסירה מעצמה במפורש כל אחריות והתחייבות לכל הפסד או נזק ישיר, עקיף או תוצאתי הנגרם לכל משתמשת הנובע מכל הסתמכות על חומר המפורסם באתר על ידי כל מבקרת באתר ועל ידי כל מי שעשויה להיות מעודכנת בתוכנם, או משימוש או מחוסר היכולת להשתמש באתר, בין במישרין או בין בעקיפין, הנובע מאי דיוקים, פגמים, טעויות, אם דפוס או אחר, השמטות, מתוך המידע העדכני או אחרת, גם אם נזק כזה היה יכול להיות צפוי מראש במידה סבירה וגם אם 'מיידעלע עיצובים' קיבלה מידע על האפשרות של אותו נזק. הפסד ונזק ישיר משמע: נזק עקיף או תוצאתי לרבות, אך ללא הגבלה, הפסד רווחים או חוזים, אובדן הכנסה או רווח, הפסד עסקים, אובדן מוניטין, הוצאות שהוצאו לשווא, או הפסד זמן ניהולי.

1.5 שימוש שאינו מורשה באתר: המשתמשת רשאית להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד. שימוש שאינו מורשה באתר כולל פרסום או שידור של נתונים אשר מפר או מפר באופן כלשהוא את זכויותיהם של 'מיידעלע עיצובים' או צדדים שלישיים, אשר אינו חוקי, משמיץ, או מקומם באופן אחר, או מהווה פרסום של מוצרים או שירותים, בהיעדר אישור בכתב מאת 'מיידעלע עיצובים'. שימוש לא מורשה של אתר זה עשוי להקים עילה ל'מיידעלע עיצובים' להגשת תביעה לפיצויים נגדך, ו/או ייתכן שתמצאי אשמה בגין עבירה סטטוטורית ו/או פלילית ו/או שתחוייבי בתשלום פיצויים אזרחיים.

1.6  קישורי האתר: מעת לעת אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים. קישורים אלה ניתנים לנוחיותך לצורך מתן מידע נוסף. קישורים אלה אינם מצביעים על כך ש'מיידעלע עיצובים' ממליצה על האתרים המקושרים. הנך מסכימה בזאת כי 'מיידעלע עיצובים' אינה נושאת באחריות ולא בהתחייבויות אחרות ביחס לתוכן של האתרים המקושרים. אינך רשאית ליצור קישור לאתר זה מאתר אחר או לתעדו ללא הסכמה מוקדמת ובכתב של 'מיידעלע עיצובים'.

1.7  הקניין הרוחני בתכני האתר: אתר זה כולל תוכנות ותכנים (כגון: טקסט, תמונות, פסי קול, אנימציה, וידאו, מוסיקה, סאונד וקול), עיצובים, סימנים מסחריים, (כל שמות, סימנים, מותגים, לוגואים, עיצובים, עיצובים מסחריים, סיסמאות בשימוש על/בקשר עם האתר) וסודות מסחריים שהינם קניין רוחני של 'מיידעלע עיצובים' ו/או צדדים שלישיים שונים בכפוף לקניין הרוחני/וחוקים אחרים החלים בישראל ובכפוף לדין הזר החל, אמנות והסכמים בינלאומיים. נוסף על כך, וככל ש'מיידעלע עיצובים' איננה הבעלים של תוכן מסוים או כי תוכן כזה מוגדר בגדר הציבורי, 'מיידעלע עיצובים' עשויה להיות רשאית להחזיק זכויות יוצרים/ זכויות קניין רוחני נוספות בבחירה, בתיאום, בארגון ובקידום של תוכן כזה באתר. תוכן צד שלישי כאמור כפוף להגבלות זכויות היוצרים החלים במקרה זה, המשתנות על פי המחזיק בזכויות היוצרים. המשתמשת אינו מקבל בזה כל רישיון בקניין הרוחני של 'מיידעלע עיצובים' או קניין רוחני של צדדים שלישיים אלא אם צוין אחרת.

1.8  מבלי לגרוע מן ההגבלות החלות על המשתמשת בהתאם להסכם זה הנך מסכימה בזאת באופן מפורש שלא:

1.8.1  לשכפל או להשתמש בקניין הרוחני הנ"ל בצורת דפוס או בצורה אלקטרונית, תוך הפרה של זכויות הקניין הרוחני של 'מיידעלע עיצובים' ו/או צד שלישי החלים במקרה זה:

1.8.2  למסחר, לשכפל, להפיץ, להציג, לפרסם או לשדר כל קניין רוחני של האתר ללא אישור מראש ובכתב של 'מיידעלע עיצובים' או במקרה של תוכן של צד שלישי, בעל זכויות קניין רוחני כאמור.

1.8.3  לא לתבוע או להעביר את הבעלות על הקניין הרוחני של האתר בשלמות או אחרת.

1.8.4  לשנות את תוכן האתר למטרות פרסום לאתרים אחרים.

1.8.5  לשנות או להסיר כל סימן מסחר, זכויות יוצרים או הודעה אחרת מהתוכן באתר.

  1. השימוש בלשון אשה באתר זה ייחשב כמתייחס גם ללשון איש ולשון יחיד תחשב ככוללת גם לשון רבים.

.

מדיניות פרטיות

מי אנחנו

כתובת האתר היא: https://meydale.co.il.

תגובות

כאשר מושארות תגובות באתר אנו אוספות את הנתונים המוצגים בטופס התגובה, את כתובת ה-IP של המבקר-ת, ואת מחרוזת ה-user agent של הדפדפן כדי לסייע בזיהוי תגובות זבל.

יתכן ונעביר מחרוזת אנונימית שנוצרה מכתובת הדואר האלקטרוני שלך (הנקראת גם hash) לשירות Gravatar כדי לראות אם הנך חבר-ה בשירות. מדיניות הפרטיות של שירות Gravatar זמינה כאן: https://automattic.com/privacy/. לאחר אישור התגובה שלך, תמונת הפרופיל שלך גלויה לציבור בהקשר של התגובה שלך.

מדיה

בהעלאה של תמונות לאתר, מומלץ להימנע מהעלאת תמונות עם נתוני מיקום מוטבעים (EXIF GPS). המבקרות-ים באתר יכולים להוריד ולחלץ את כל נתוני מיקום מהתמונות באתר.

עוגיות

בכתיבת תגובה באתר, באפשרותך להחליט אם לאפשר לנו לשמור את השם שלך, כתובת האימייל שלך וכתובת האתר שלך בקבצי עוגיות (cookies). השמירה תתבצע לנוחיותך, על מנת שלא יהיה צורך למלא את הפרטים שלך שוב בכתיבת תגובה נוספת. קבצי העוגיות ישמרו לשנה.

אם את-ה מבקר-ת בעמוד ההתחברות של האתר, נגדיר קובץ עוגיה זמני על מנת לקבוע האם הדפדפן שלך מקבל קבצי עוגיות. קובץ עוגיה זה אינו מכיל נתונים אישיים והוא נמחק בעת סגירת הדפדפן.

כאשר תתחבר-י, אנחנו נגדיר מספר 'עוגיות' על מנת לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת בחירות התצוגה שלך. עוגיות התחברות תקפות ליומיים, ועוגיות אפשרויות מסך תקפות לשנה. אם תבחר-י באפשרות "זכרו אותי", פרטי ההתחברות שלך יהיו תקפים למשך שבועיים. אם תתנתק-י מהחשבון שלך, עוגיות ההתחברות יימחקו.

אם את-ה עורכ-ת או מפרסמ-ת מאמר, קובץ 'עוגיה' נוסף יישמר בדפדפן שלך. קובץ 'עוגיה' זה אינו כולל נתונים אישיים ופשוט מציין את מזהה הפוסט של המאמר. הוא יפוג לאחר יום אחד.

תוכן מוטמע מאתרים אחרים

כתבות או פוסטים באתר זה עשויים לכלול תוכן מוטבע (לדוגמה, קטעי וידאו, תמונות, מאמרים, וכו'). תוכן מוטבע מאתרי אינטרנט אחרים דינו כביקור הקורא-ת באתרי האינטרנט מהם מוטבע התוכן.

אתרים אלו עשויים לאסוף נתונים אודותיך, להשתמש בקבצי 'עוגיות', להטמיע מעקב של צד שלישי נוסף, ולנטר את האינטראקציה שלך עם תוכן מוטמע זה, לרבות מעקב אחר האינטראקציה שלך עם התוכן המוטמע, אם יש לך חשבון ואת-ה מחובר-ת לאתר זה.

עם מי אנו חולקים את המידע שלך

אם תבקש-י לאפס את הסיסמה, כתובת ה-IP שלך תיכלל באימייל לאיפוס שיישלח.

משך הזמן בו נשמור את המידע שלך

במידה ותגיב-י על תוכן באתר, התגובה והנתונים אודותיה יישמרו ללא הגבלת זמן, כדי שנוכל לזהות ולאשר את כל התגובות העוקבות באופן אוטומטי.

עבור משתמשים-ות הרשומים-ות באתר (במידה ויש כאלה), המידע האישי שהם מספקים בפרופיל המשתמש-ת שלהם מאוחסן גם הוא. כל המשתמשים-ות יכולים-ות לראות, לערוך או למחוק את המידע האישי שלהם-ן בכל עת (פרט לשם המשתמש-ת אותו לא ניתן לשנות). גם מנהלות האתר יכולות לראות ולערוך מידע זה.

אילו זכויות יש לך על המידע שלך

אם יש לך חשבון באתר זה, או שהשארת תגובות באתר, באפשרותך לבקש לקבל קובץ של הנתונים האישיים שאנו מחזיקות לגביך, כולל כל הנתונים שסיפקת לנו. באפשרותך גם לבקש שנמחק כל מידע אישי שאנו מחזיקים לגביך. הדבר אינו כולל נתונים שאנו מחויבות לשמור למטרות מנהליות, משפטיות או ביטחוניות.

לאן נשלח המידע שלך

תגובות מבקרות ומבקרים עלולות להיבדק על ידי שירות אוטומטי למניעת תגובות זבל.